System for arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Fjellerad Transport ApS har gennem de senere år oparbejdet et system til at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden ved virksomhedens transporter af benzin- og olieprodukter. Hvad sikkerheden angår, så eksisterer der en tæt sammenhæng til de eksterne miljømæssige påvirkninger. De typiske områder, disse påvirkninger vil afspejles i, er ved trafikuheld, skadet gods, udslip fra lasten eller ved uøkonomisk kørestil.

Inspirationen er hentet i "Styr på Miljøet i vognmandsvirksomheder"
Flere af virksomhedens kunder begyndte for år tilbage at stille krav om beskrivelser af virksomhedens mål og planer for sikkerhedsarbejdet, virksomhedens politik ved ulykker og uheld o.s.v. Inspiration til udarbejdelsen af systemet har virksomheden hentet, dels i håndbogen Styr på miljøet i vognmandsvirksomheder, udarbejdet af bl.a. Teknologisk Institut, DTL og ITD, dels i QHSSE styresystem udarbejdet af Shell.

Færre uheld med farligt gods

Den øgede fokus på arbejdsmiljøet og sikkerheden har for Fjellerad Transport ApS bidraget til færre uheld med farligt gods, færre personskader i forbindelse med arbejdets udførelse og færre skader på køretøjerne og kundernes ejendom. Der er f.eks. registreret 20% færre uheld i forbindelse med olieleveringer. Den øgede fokus på arbejdsmiljøet og sikkerheden har for Fjellerad Transport ApS bidraget til færre uheld med farligt gods, færre personskader i forbindelse med arbejdets udførelse og færre skader på køretøjerne og kundernes ejendom. Der er f.eks. registreret 20% færre uheld i forbindelse med olieleveringer.

Mere opmærksom på risici ved arbejdets udførelse

Løbende registreringer følger op på, om virksomheden til stadighed er inde i en positiv udvikling. Samtlige medarbejdere deltager aktivt i sikkerhedsmøder, indberetning af tæt-på situationer, rapportering af dårlige aflæsningsforhold og skader m.v.
Endvidere er der udarbejdet en skabelon til at identificere sundhedsfarer på arbejdspladsen, som der følges op på med løbende vurderinger af helbredsrisici.
Dette har bevirket, at medarbejderne er blevet mere opmærksomme på risikoen ved udførelse af arbejdsopgaverne og det at forvolde skader ved af- og pålæsning samt ved transporter af kunders produkter
Du kan læse mere om hvad vi bl.a. gør for at undgå arbejdsskader.
Vi medvirker i en DI/ATl publikation (side 4/5):

http://publikationer.di.dk/dikataloger/566/ - LINK VIRKER IKKE

Et system der tjener sig ind

Det er ikke omkostningsneutralt at opbygge nye rutiner, ændre holdninger samt beskrive mål og handlingsplaner for herefter at overholde dem. Ikke mindst opbygningen af rutiner, der omfatter underleverandørernes materiel og ansatte har kostet en del ressourcer, herunder ekstern konsulentbistand, ligesom vedligeholdelse af systemet kræver en del opmærksomhed.

Fjellerad Transport ApS har dog en forventning om, at pengene kommer ind igen gennem færre skader på materiel og gods, færre sygedage hos de ansatte samt flere tilfredse kunder. Hertil kommer, at virksomheden efterhånden er kendt som en arbejdsplads, hvor sikkerheden prioriteres højt.
Samtidig har virksomheden registreret et mindre forbrug af brændstof, som følge af at chaufførerne i samme periode har gennemført individuel uddannelse i defensiv kørsel og lavere tophastighed.

Et kompetenceløft

Fjellerad Transport ApS har gennem sit arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed skabt en god platform at arbejde videre fra ved de næste kontraktfornyelser med virksomhedens store kunder.

Endvidere har arbejdet med at opbygge nye rutiner, det fælles sikkerhedsarbejde med underleverandørerne og den intensive kontakt med kunderne givet et gevaldigt løft i virksomhedens kompetence inden for sikkerhed og arbejdsmiljø. To meget vigtigt udviklingsområder inden for bl.a. transport af farligt gods.

Sådan kan du gøre!

Et råd fra Fjellerad Transport ApS til andre transportvirksomheder er bl.a. at gå ind i en aktiv dialog med kunderne og virksomhedens underleverandører.

Opstil nogle helt klare mål, som efterfølgende kan evalueres. På den måde kommer man som virksomhed tæt på kunden, skaber tillid og forståelse for hinandens stærke og svage sider. På samme måde gælder det om at få virksomhedens underleverandører aktiveret i et aktivt samarbejde om at løse opgaver. De pågældende virksomheder vil på den måde føle sig som en del af løsningen og ikke som en del af problemerne.